Publiczne Przedszkole w Bobrowej
III miejsce Zuzanny w konkursie plastycznym!
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
poniedziałek, 30 maja 2016 09:05

Podsumowanie IX Dębickich Pól Nadziei

 

W  Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy odbyło się podsumowanie IX edycji Dębickich Pól Nadziei, których organizatorem jest działające od 10. lat Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. JP II. Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy angażują się w działalność hospicjum i nagrodzenia laureatów konkursu plastycznego i literackiego.
W gronie wyróżnionych i nagrodzonych  była Zuzia Sojka z grupy starszaków, która zajęła III miejsce w konkursie plastycznym. Nasza laureatka wykonała pracę plastyczną „Uraduj chorego” pod kierunkiem Małgorzaty Morawczyńskiej. Nagrody wręczyli: ks. prałat Józef Dobosz i burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk. Gratulujemy!!

 
1 miejsce na konkursie!
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
poniedziałek, 30 maja 2016 09:00

Asia najlepsza w Międzygminnym Konkursie Recytatorskim!!!

 

Joanna Bunar przedstawicielka naszego przedszkola z grupy starszaków wygrała Międzygminny Turniej Recytatorski Poezji Dziecięcej im. Jana Brzechwy w Radomyślu Wielkim. „Nasza” Asia nie tylko pokonała innych uczestników w Radomyślu, ale również wygrała Gminny Turniej Recytatorski, który odbył się jako pierwszy etap zmagań recytatorskich w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej, gdzie zaprezentowało się 59 recytatorów z całej Gminy Żyraków. Asia na podium gminnym stanęła razem z Mileną Pasek ze Straszęcina. I razem z 8 innymi uczestnikami pojechała do Radomyśla, gdzie również tam wygrała konkurs. Podopieczna pani Małgorzaty Morawczyńskiej z naszego przedszkola nie miała sobie równych! Była najlepsza. Gratulujemy Asi i pani Gosi, oraz życzymy kolejnych sukcesów!

 
Rozdanie nagród w konkursie plastycznym
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
poniedziałek, 21 marca 2016 19:23

21 marca odbyło się uroczyste rozdanie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym "Wiosna, ach to ty..." organizowanym przez nasze przedszkole. Do konkursu swoje prace zgłosiło 9 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Żyraków: Bobrowa, Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin, Zasów, Żyraków. Łącznie 17 prac dzieci 5 i 6 - letnich. Jury konkursowe zgodnie z założeniami regulaminu konkursu oceniało: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy, zgodność z tematem, interpretacje własną tematu oraz samodzielność. Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej mgr inż. Robert Madej, mgr Barbara Kula - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ZSP w Bobrowej, mgr Ewa Laska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ZSP w Bobrowej oraz Małgorzata Sehn - pracownik Biblioteki Publicznej w Bobrowej, przyznało nagrody:

I miejsce - Wiktoria Misiak - Żyraków

I miejsce - Nikodem Niedzielski - Żyraków

II miejsce - Magdalena Czerniak - Korzeniów

II miejsce - Zuzanna Sojka - Bobrowa

III miejsce - Gabriela Stachnik - Zasów

III miejsce - Kinga Wanat - Zasów

IV miejsce - Weronika Kieraś - Straszęcin

IV miejsce - Karol Kuta - Góra Motyczna

 

Wyróżnienia:

Kinga Kuta - Góra Motyczna

Julia Labak - Mokre

Kinga Niedzielska - Korzeniów

Nikola Zaręba - Nagoszyn

 

Nagrody za udział:

Julia Bała - Góra Motyczna

Izabela Sobuś - Bobrowa

Patrycja Kleszcz - Straszęcin

Amelia Koszarska - Wiewiórka

Bartosz Lada - Wiewiórka

 

Po uroczystym rozdaniu nagród i dyplomów dzieciom, podziękowania otrzymali nauczyciele pod kierunkiem, których powstały wspaniałe prace. W dalszej części były pamiątkowe zdjęcia oraz mały słodki poczęstunek. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz przybycie na rozdanie nagród.

 
Wycieczka do teatru
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
środa, 16 marca 2016 17:03

15 marca nasze przedszkolaki brały udział w wycieczce do Sędziszowa Małopolskiego, gdzie jak co roku wspaniałe przedstawienie teatralne. Musical "Alicja w krainie czarów" to wielka sztuka dzięki młodym aktorom, których kunszt aktorski wprawia w zachwyt zarówno młodych jak i starszych widzów. Taniec, śpiew, kolorowe stroje i wspaniała gra młodych aktorów - tak w kilku słowach można opisać to co działo się na deskach sceny widowiskowej podczas najnowszej sztuki Licealnego Teatru Muzycznego w Sędziszowie Małopolskim. Młodzi aktorzy nie tylko wspaniale prezentują swój talent, ale są bardzo sympatyczni, chętnie rozmawiają z dziećmi i starszymi, dzielą się swoimi wrażeniami,rozmawiają z uśmiechem na ustach, mimo zmęczenia codziennymi występami chętnie pozują do zdjęć. To wszystko sprawia, że dzieci również są zachwycone, uśmiechnięte i już pytają na jakie przedstawienie wrócimy do Sędziszowa za rok? Bo wrócimy z całą pewnością..!

 
Regulamin rekrutacji do Przedszkola
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
sobota, 27 lutego 2016 17:40

REGULAMIN REKRUTACJI

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W BOBROWEJ

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz.35),

3. Uchwała nr XXXIX/322/2014 Rady Gminy Żyraków z dnia 20.03.2014 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania

rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żyraków,

przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów

niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 XI 2015 ( Dz U z 2015 poz. 1942 ) w sprawie przeliczania na punkty poszcz. kryteriów uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym…..

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje:

a) Zebranie od rodziców deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

b) Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

c) Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola

d) Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola”

e) Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

f) Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

g) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

h) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

1. Do Publicznego Przedszkola w Bobrowej  przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Żyraków.

2. Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny. Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

3. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na wolne miejsca w przedszkolu.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

6. Dziecko przed pójściem do szkoły jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie

przedszkolne.

7. Liczba oddziałów określona w Projekcie Organizacyjnym jest liczbą maksymalną     i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

8. Podstawowa rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola  w Bobrowej  odbywa się raz w roku.

a) Rodzice składają „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” w dniach: od 1 marca do 31marca

b) O przyjęciu dziecka do Publicznego Przedszkola w Bobrowej decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych. Komisja, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w Statucie Zespołu Szkół, przyjmuje dzieci – w miarę istniejących miejsc

c) Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola wywieszane będą do 10 kwietnia

9. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz.35):

1a) Dzieci zamieszkała na terenie gminy Żyraków, w tym w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w miejscowości Bobrowa i Bobrowa Wola oraz dzieci sześcioletnie i pięcioletnie

1b) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1a), niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata

- niepełnosprawność kandydata

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

- objęcie kandydata pieczą zastępczą

1c) Kryteria, o których mowa w pkt. 1b) mają jednakową wartość

1d) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Gminy Żyraków:

- oboje rodzice dziecka pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

- czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie

- rodzeństwo dziecka korzysta z opieki edukacyjnej w tym przedszkolu

- miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 75% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.)

1e) Kryteria, o których mowa w pkt. 1d) mają jednakową wartość

1f) W przypadku uzyskania przez dziecko jednakowej liczby punktów na drugim etapie rekrutacji o przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie data urodzenia danego dziecka (dzieci przyjmowane będą od najstarszego do najmłodszego)

10. Rodzice mają możliwość do 5 dni wpisanie dziecka nieprzyjętego na listę rezerwową która znajduje się u dyrektora zespołu szkół.

11. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje  wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

12. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

13. Do postępowania uzupełniającego stosuje się te same zasady co w postępowaniu rekrutacyjnym.

14. Rodzice dzieci zamieszkali poza terenem Gminy Żyraków mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

III. Skład komisji rekrutacyjnej

 

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej - przewodniczący

b) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek

c) Przedstawiciel Rady Rodziców - członek

2. W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział przedstawiciele organu prowadzącego przedszkole, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny na prawach obserwatora.

 

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji

 

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

a) „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”

b) Deklaracja potwierdzająca wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej

c) Inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

a) Imienne wykazy zgłoszonych dzieci

b) „Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola”, oraz inne dokumenty złożone przez rodziców

c) Arkusz organizacyjny przedszkola

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

a) Listy dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Bobrowej ( według oddziałów z zaznaczeniem rocznika)

b) listy dzieci nieprzyjętych do przedszkola

 

V. Zadania dyrektora przedszkola

 

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:

a) Wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji i niniejszego Regulaminu

b) Wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie

c) Wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców

d) Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze

szczególnym zwróceniem uwagi na:

- datę urodzenia dziecka

- miejsce zamieszkania dziecka

- czas pobytu dziecka w przedszkolu

- wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu

- pracę rodziców, telefony kontaktowe

- czytelność zapisów i pieczęci w Karcie zgłoszenia i innych dokumentach.

e) Sporządzenie na posiedzenie Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego następujące informacje:

- nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym

- adresy zamieszkania dzieci

- informacje o pełnym (z wyżywieniem) lub niepełnym czasie pobytu dziecka w przedszkolu

2. Wywieszanie list dzieci przygotowanych na posiedzeniu Komisji.

VI. Postępowanie odwoławcze

1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic dziecka może wystąpić  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

VII. Przepisy końcowe

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25 dzieci.

2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2016 r.

 

 

 
Rekrutacja do przedszkola na r. szk. 2016/2017
Wpisany przez sdomagala   
piątek, 19 lutego 2016 09:00
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Bobrowej na r. szk. 2016/2017.

Dokumenty do pobrania:
  1. Zasady rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Bobrowej.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Bobrowej.
  3. Deklaracja o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola w Bobrowej.
UWAGA! Do odczytania powyższych dokumentów wymagany jest program ADOBE READER.
 
Zaproszenie do Biblioteki Publicznej w Bobrowej
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
poniedziałek, 01 lutego 2016 16:16

29 stycznia przedszkolaki zostały zaproszone do Biblioteki Publicznej w Bobrowej na spotkanie z Misią Marysią, która jest bohaterką serii książeczek dla dzieci. Było czytanie fragmentów książeczek, Misia opowiedziała dzieciom o swoich przygodach, poznała dzieci ze swym przyjacielem, psotnym chomikiem Gryzkiem. Marysia zachęciła dzieci do wypożyczania książeczek z jej przygodami.  Misia zadawała przedszkolakom mnóstwo pytań, dotyczących jej przygód, ale również wspólnie z dziećmi przypominała, jak unikać niebezpieczeństw i kiedy używać „magicznych słów”. Wspólnie poznawali tajemnice kształtów i kolorów, spotkali wesołe literki i cyferki. Były zabawy i konkursy. Jak zawsze w Bibliotece: mądra zabawa, wesoła nauka. Dziękujemy Pani Małgorzacie Sehn za zaproszenie na spotkanie z Misią Marysią. Wypożyczyliśmy kilka książeczek z jej przygodami, które będziemy czytać i  opowiadać w Przedszkolu.

 

 
"Smerfy" w przedszkolu oraz "Magik"...
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
wtorek, 26 stycznia 2016 17:34

Nasze przedszkole odwiedził wspaniały teatrzyk  ze sztuką „Smerfy”. Dzieci przez chwilę znalazły się w „smerfnym lesie” gdzie uciekały przed Klakierem i Gargamelem. Przedszkolaki oraz uczniowie z klas I-III, ZSP w Bobrowej  przypomniały sobie imiona wszystkich smerfów. Oglądały przygodę Ważniaka oraz Śpiocha i pomocną im Smerfetkę, poznały rady mądrego Papy Smerfa. Największy strach wzbudził paskudny Gargamel, który w rzeczywistości jest jeszcze straszniejszy niż w bajce! Były także zagadki i nagrody..

Kolejną atrakcją był występ MAGIKA. Były czary i magia! Oczywiście z przymrużeniem oka! Grunt to dobra zabawa i taka była. Było śmiesznie, głośno i wesoło. Dzieci nauczyły się kilku sztuczek. Razem z magikiem tańczyły i śpiewały, odpowiadały na zagadki. Uczyły się również trudnej sztuki kuglarstwa, nauczyły się jak wykonać psa z balonu, który jest podstawową rzeźbą w sztuce modelowania i skręcania balonów. Przedszkolaki bawiły się znakomicie.. Być może wśród nich jest następca Davida Copperfielda, znanego amerykańskiego iluzjonisty.

 
Mikołajki, mikołajki..
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
poniedziałek, 11 stycznia 2016 16:50

7 grudnia 2015r. do naszego przedszkola zawitał zacny gość- Świetny Mikołaj. Naprawdę świetny..
A ponieważ nie od dziś wiadomo, że do przedszkola w Bobrowej uczęszczają same grzeczne dzieci, więc gość nie przybył z pustymi rękami - przyniósł wspaniałe prezenty dla wszystkich milusińskich. I nie tylko.. grzeczne Panie też zostały obdarowane.. Dzieci w rewanżu za podarki zaśpiewały przepiękne kolędy i pastorałki, a następnie zajęły się rozpakowywaniem podarunków. Mikołajowi serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok !

 
Nasza praca na ogólnopolskim konkursie ekologicznym
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
niedziela, 29 listopada 2015 13:07

Praca plastyczna grupy 3- latków pt. „PARK JURAJSKI” wykonana pod kierunkiem pani Eweliny, została zakwalifikowana do ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Zrób to sam”.

Za udział dla dzieci i dla Przedszkola są wspaniałe nagrody również dla głosujących. Dlatego proszę wszystkich o głosy na stronie internetowej: www.Buliba.pl.

Głosowanie na prace konkursowe rozpocznie się w dniu 26 listopada 2015 r. o godzinie 12.00

i będzie trwało do godziny 23.00 dnia
30 listopada 2015r.

Na prace konkursowe może głosować każda osoba będąca zalogowanym użytkownikiem serwisu Buliba.pl. Głosowanie odbywa się każdego dnia w godzinach od 7.00 do 23.00. Aby mieć szansę na wygranie nagród dla głosujących wystarczy głosować codziennie po zalogowaniu na ulubione prace konkursowe.

Każdego dnia jedna osoba może oddać 4 głosy na 4 różne prace. Im więcej oddanych głosów, tym większa szansa na wygraną! Do wygrania ponad 150 wspaniałych nagród dla głosujących!

Szczegóły dotyczące głosowania znajdują się w Regulaminie konkursu. Uczestnictwo w konkursie poprzez udział w głosowaniu jest jednoznaczne z akceptacją Zasad i Regulaminu Konkursu. Rejestracja dla głosujących możliwa jest na stronie konkursowej w zakładce "Dla głosujących" oraz na stronie Buliba.pl w zakładce "Logowanie".

 

 
"Starszaki" na lodowisku
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
niedziela, 15 listopada 2015 12:01

Rewia na lodzie „Kopciuszek”

27 września grupa dzieci 5 i 6 letnich uczestniczyła w wycieczce na lodowisko MOSiR w Dębicy. Odbyła się tam premiera amatorskiej Rewii na lodzie opartej na motywach baśni Braci Grimm pt. „Kopciuszek”. Aktorzy z Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego „Mors” wspaniale zaprezentowali nie tylko grę aktorską, ale przede wszystkim umiejętności łyżwiarskie.”Starszaki” razem z wychowawcą Panią Małgorzatą Morawczyńską oraz opiekunami Panią Anią i Panią Anetą były zachwycone umiejętnościami swoich starszych kolegów i koleżanek. Ogromne wrażenie zrobiły również piękne stroje, dekoracje i rekwizyty.

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
sobota, 19 września 2015 07:00

Pożegnanie „starszaków”
i „średniaków”….

25 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Bobrowej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dzieci z naszego Przedszkola. Dzieci z dwóch grup: 5-latki i 6-latki pożegnały się na uroczystej akademii z pozostałymi przedszkolakami oraz Paniami i Obsługą Przedszkola. Z dniem
1 września przekroczą próg szkoły, już w nowej roli: UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ.

„Starszaki” przedstawiły wspaniały występ, „zamieniając” się na chwilę w „rodzinę smerfów” oraz „krasnoludków”, wśród publiczności pojawiły się łzy wzruszenia, kiedy oglądała ten wspaniały występ teatralny.  Chwilami dzieci sprawiały wrażenie jakby występowały na deskach wspaniałego teatru, ich „gra” aktorska była wspaniała i bardzo profesjonalna, długie próby i ćwiczenia bardzo się opłacały, trud dzieci
i zaangażowanie zostały nagrodzone brawami i owacjami na stojąco. Brawo 6 - latki! Wasza wychowawczyni była bardzo wzruszona waszym występem i również biła brawo, ze łzami w oczach was żegnając.. A to jeszcze nie koniec występów..

W dalszej kolejności tej wzruszającej uroczystości występowały „średniaki” w przygotowanym przez panią Martę programie artystycznym. Również podczas ich występu były brawa i łzy wzruszenia.

Następnie wystąpiły „Maluszki” w przygotowanym również przez panią Ewelinę programie artystycznym. Nasze małe przedszkolaki uroczyście w wierszach i piosenkach pożegnały swoich starszych kolegów i koleżanki, życząc im wielu sukcesów i pogodnych dni w klasie pierwszej.

Na zakończenie części artystycznej znów na scenie pojawiły się „starszaki”. Tym razem w pięknych ludowych strojach zaprezentowały się publiczności we wspaniałym „Kujawiaku” przygotowanym przez Panią Ewę. Wspaniały występ! Dziękujemy wszystkim za przygotowanie wspaniałych występów dzieci.
W dalszej części uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań, szczególnie dla wspaniałych rodziców bez których organizacja wielu imprez i uroczystości nie byłaby możliwa. Podziękowania dla dzieci, zaproszonych gości, ale również dla Pań, które z wielkim zaangażowaniem „wychowują” następne pokolenia. Pan Dyrektor nie zapomniał również podziękować pracownikom przedszkola, obsłudze i wszystkim, których praca pomaga właściwie funkcjonować naszej placówce, a których wysiłku czasem nie widać „gołym” okiem. Dziękujemy..

Naszym dzieciaczkom, które od września zostaną uczniami klasy pierwszej, życzymy samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy, uśmiechu, samych wesołych i pogodnych dni.
Zapraszamy do odwiedzania naszego Przedszkola.
Nie zapomnijcie nas i dobrze wspominajcie..
Wy kochane dzieci na zawsze pozostaniecie w naszych serduszkach…

 

 
Spotkania autorskie w Bibliotece Publicznej w Bobrowej
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
niedziela, 21 czerwca 2015 12:09

Spotkanie autorskie z Joanną Preisner i Jakubem Boguszem

W piątek 22 maja 2015 r. najmłodsi czytelnicy tzn. „nasze” Przedszkolaczki 5-latki i 6-latki, a także uczniowie klas I-III z wychowawcami mieli wyjątkową okazję spotkania się z autorami książki „Dzieciaki z Krainy Niesnu. Tajemnica strażnika”, Joanną Preisner i Jakubem Boguszem. Spotkanie miało charakter warsztatów. Dzieci wzięły udział w zabawach literackich, rozwiązywały rymowane zagadki. Wysłuchały opowieści o przygodach dzieciaków z Krainy Niesnu, czytanych przez Autorów, a także same układały niezwykłą historię. Był również czas na rysowanie, dzieci wykonały piękne ilustracje do wysłuchanych wcześniej fragmentów książki. Spotkanie było bardzo emocjonujące, uczniowie reagowali entuzjastycznie. Na koniec chętni otrzymali autografy.

Spotkanie autorskie z Dariuszem Rekoszem

 

Niecodziennym przeżyciem rozpoczęły tydzień „Starszaki” oraz „Średniaki” z Przedszkola oraz dzieci klas I-III i członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki. W poniedziałkowy ranek 25 maja udali się z wychowawcami do Biblioteki Publicznej w Bobrowej, a tam czekał na nich pisarz Dariusz Rekosz, autor takich serii literatury dziecięcej jak: „Detektywów para”, „Czarny Maciek”, „ Mors, Pinky i …”. Swoje spotkanie rozpoczął od  „detektywistycznych” poszukiwań znanych książek, zabaw z  bohaterami lektur. Pisarz przedstawił całą gamę niezwykłych opowieści. Kolejka po autografy była bardzo długa.

 
"Kopciuszek" oraz warsztaty kulinarne w Papass
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
niedziela, 26 kwietnia 2015 14:27

22 kwietnia „Starszaki” z grupy 6-latków  pod opieką nauczycieli Pani Eweliny i Pani Ewy oraz "mamy" Pani Magdy brały udział w wycieczce do Kina „Kosmos” w Dębicy. Oglądały wspaniałą i wzruszającą najnowszą filmową wersję Kopciuszka. Następnie uczestniczyły w warsztatach kulinarnych w Restauracji Papass w Dębicy. Dzieci pod okiem specjalistów uczyły się jak przygotować samodzielnie pizze. Mogły wyrabiać ciasto i nakładać składniki, które lubią, następnie odwiedziły kuchnie i oglądały piec w którym wypieka się włoski smakołyk. Następnie wszyscy zjedli przygotowana przez siebie pizze. Zadowoleni i bardzo najedzeni wróciliśmy do Przedszkola…

 

 
Nagrody w konkursie plastycznym
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
wtorek, 24 marca 2015 19:48

Miło nam poinformować, że w VI Gminnym Konkursie Plastycznym na Kartkę Wielkanocną z naszego Przedszkola mamy 2 laureatki. Są to dziewczynki z grupy młodszej Nikola Dziedzic i Magdalena Czerniak, które pod kierunkiem pani Małgorzaty Morawczyńskiej wykonały wspaniałe prace i zajęły III miejsce. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka wręczył dyplomy i nagrody nie tylko naszym małym laureatkom, ale też tym "nieco" większym. W konkursie plastycznym wzięły również udział Pani Małgorzata Morawczyńska oraz Pani Aneta Sojka, która pomaga w opiece nad maluszkami. Oczywiście kategoria: dorośli. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 

 
Teatrzyk kukiełkowy "Calineczka"
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
poniedziałek, 23 marca 2015 18:00

"Calineczka" w Przedszkolu

Nasze Przedszkole odwiedził teatrzyk kukiełkowy prezentując przedstawienie "Calineczka". Dzieciom bardzo podobało się muzyczne przedstawienie z wykorzystaniem kukiełek. Dzieci mogły nie tylko oglądnąć "Calineczkę", ale obejrzeć kukiełki, spróbować nimi poruszać "pobawić" się w teatr kukiełkowy. Było bardzo fajnie..a dzieciom najbardziej podobał się Pan Kret!

 
Babki, babeczki,..
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
wtorek, 29 marca 2016 07:21

22 marca w Przedszkolu wielkie przygotowania świąteczne. Nasze maluszki i starszaki razem ze swoimi paniami przygotowywały pyszne babki i babeczki z okazji Świąt Wielkanocnych. Były babki drożdżowe oraz ucierane, małe i duże. Dzieci przyniosły dużo elementów dekoracyjnych: kolorowe posypki, pisaki dekoracyjne, motylki z czekolady, lukier, polewy oraz wiele innych, które wykorzystały podczas dekoracji babeczek. Były również drożdżowe zajączki, które dzieciom pomagała wykonać pani Aneta Sojka. Wszystko pyszne....

A to nasz przepis na babkę ucieraną:

Składniki:

margaryna, 4 jajka, 2 szkl mąki, szklanka cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, kilka kropli aromatu waniliowego

Wykonanie:

Margarynę utrzeć z cukrem, mąkę wymieszać z proszkiem, dodawać po 1 jajku i łyżce mąki, ciągle ucierając. Na koniec zapach. Formę babkową posmarować (20 cm). Ciasto wyłożyć do formy i piec 40 min w 180 st. C. Po upieczeniu zostawić ciasto w piekarniku wyłączonym ok. 10 min.

Oraz przepis na babkę drożdżową:

Składniki:

1/2kg mąki, 3 żółtka, pół szkl oleju, 5 dkg drożdży, 1/4l mleka, 3 łyżki cukru, rodzynki, szczypta soli

Wykonanie:

Z drożdży, 1 łyżki cukru, odrobiny mleka, zarobić zaczyn. Gdy podrośnie, dodać do pozostałych składników i dokładnie wyrobić. Odstawić do wyrośnięcia, a potem znów wyrobić. Gdy podrośnie przełożyć do formy na babkę do 1/2 wysokości, pozostawić, aż podwoi swoja objętość, wstawić do nagrzanego piekarnika, piec 40 min w temp 180 st. C.

Życzymy wszystkim smacznego!

 

 
UWAGA!! Rozdanie nagród!!
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
sobota, 19 marca 2016 15:09

Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu plastycznego "Wiosna, ach to ty..." organizowanego przez Przedszkole Publiczne w Bobrowej o przybycie 21 marca (poniedziałek) na godzinę 10.00 do przedszkola na uroczyste rozdanie nagród. Prosimy również o przybycie nauczycieli, opiekunów pod kierunkiem, których te prace powstały.

 
KONKURS, KONKURS, KONKURS
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
czwartek, 03 marca 2016 16:51

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Wiosna, ach to Ty….”

I. Organizator konkursu: Przedszkole Publiczne w Bobrowej

II. Cel konkursu:

Ø Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci.

Ø Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody.

Ø Zainteresowanie dzieci prowadzeniem obserwacji przyrodniczych.

Ø Popularyzacja wśród dzieci różnych technik plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2016 r. i trwać będzie do 18.03.2016 r.

2. Temat prac konkursowych brzmi: „ Wiosna, ach to Ty..”.

3. W konkursie mogą brać udział dzieci  5 i 6 - letnie z przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych  z terenu Gminy Żyraków.

4. Technika prac -  dowolna, format – dowolny.

5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

6. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

7. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 2 prace.

8. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego została wykonana praca.

9. Prace należy dostarczyć do 18 marca 2016r. do Przedszkola Publicznego
w Bobrowej, Bobrowa 131, 39-203 Nagoszyn. Tel. 146824273.

10. Koordynatorem konkursu jest pani mgr Ewelina Bizoń.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy, zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, samodzielność.

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 21 marca o godzinie 10.00 w Przedszkolu Publicznym w Bobrowej.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, zostaną również powiadomieni telefonicznie.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola

www.ppbobrowa.itl.pl.  21 marca 2016r.

4. Decyzja jury jest ostateczna.

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Uwagi:

 

  1. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz publikację danych dziecka, wizerunku w czasie odbierania nagrody oraz umieszczenie zdjęć  na stronie internetowej przedszkola.
  2. Przekazując prace na konkurs rodzic dziecka, które wykonało prace potwierdza jednocześnie że akceptuje warunki regulaminu.
  3. W przypadku niezaakceptowania warunków regulaminu przez rodzica (opiekuna prawnego dziecka), dziecko nie może brać udziału w konkursie.
  4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 
Przebierańce oraz tańce..
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
wtorek, 23 lutego 2016 07:44

Bal karnawałowy w przedszkolu

 

Jak co roku o tej porze na zabawę przyszła pora! Były tańce i swawola, bo to KARNAWAŁU czas! Był korowód przebierańców, wśród nich: Elza, Olaf, Czarownica, Batman, Kowboj, Wróżki trzy i Muszkieter oraz Zorro zły. Nasze panie odmienione, czary mary w Księżną, Czarownicę i Pajęczarkę zamienione. Były też konkursy i zabawy, upominki, malowanie buzi, i jeszcze wiele, wiele innych atrakcji.  A na koniec słodki poczęstunek w Tłusty czwartek należało pączka zjeść by Karnawał smacznie skończył się J Mistikowi i Rodzicom dziękujemy, że z nami bawić się zechcieli J

 
Zajęcia otwarte dla rodziców 3-latków
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
niedziela, 07 lutego 2016 15:07

2 lutego w naszych „maluszkach” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt:. „Pyszne i zdrowe kanapki kolorowe”. Celem zajęć było promowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie zasad prawidłowego żywienia. Zajęcia prowadziła pani Ania. Dzieci dowiedziały się, że nie tylko warto jeść warzywa i owoce bo są zdrowe, ale też smaczne i kolorowe.  Przedszkolaki  oglądały kolorowe zdjęcia oraz ilustracje przedstawiające zdrowe kanapki, zachęcone widokiem pysznych kanapek, postanowiły razem z zaproszonymi rodzicami wykonać zdrowe kanapeczki. Wszyscy razem w rytmie piosenki „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” podeszli do pięknie nakrytego stołu na którym znajdowało się mnóstwo zdrowych, kolorowych produktów, m.in.: zielona sałata, ogórki, pomidory, rzodkiewka, papryka, szczypiorek, biały ser, żółty ser, serek topiony, jajka gotowane, masełko, chlebek ziarnisty oraz herbatka z miodem i cytrynką. Następnie wszyscy przygotowali się do pracy myjąc rączki w łazience i zasiedli do pracy. Było pysznie, zdrowo i kolorowo. Zajęcia bardzo udane, wszyscy z pełnymi brzuszkami, uśmiechnięci, z obietnicą jedzenia warzyw oraz nabiału codziennie.

 
Sto lat dla Babci i Dziadka..
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
poniedziałek, 01 lutego 2016 16:04

Uroczystość dla Babci i Dziadka

 

28 stycznia w ZSP w Bobrowej odbyło się spotkanie na które zaprosiliśmy niezwykłych gości:  Babcie i Dziadków naszych przedszkolaków zaproszonych z okazji ich święta. Dzieci zaprezentowały się w programie artystycznym przygotowanym specjalnie na tę okazję. Były wiersze i piosenki, a na zakończenie wspaniały „Sto lat” dla naszych wspaniałych seniorów. Pan Dyrektor przywitał wszystkich i zaprosił na poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Były też upominki przygotowane przez dzieci dla Babci i Dziadzia. Łzy wzruszenia towarzyszyły naszym gościom. Wspaniała uroczystość, wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni, szczególnie wnuki obdarowane słodyczami przez kochających Dziadków.

 
Przedszkolne kolędowanie...
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
wtorek, 26 stycznia 2016 17:15

21 stycznia w ZSP w Bobrowej odbył się wspaniały Wieczór kolęd, którego organizatorem były nauczycielki z PP w Bobrowej. Przybyli zaproszeni goście, m.in. ks Tomasz Fajt oraz, Pani Małgorzata Sehn z Biblioteki Publicznej w Bobrowej. Zaproszony został również zespół z Gimnazjum Publicznego w Bobrowej pod przewodnictwem Pana Waldemara Rudy, który przygotował wspaniały koncert kolęd. Wystąpił również syn Pana Waldka – Piotruś, który pod okiem taty uczy się gry na instrumentach, o czym mogli się wszyscy przekonać. Nie można również pominąć naszych wspaniałych przedszkolaków, którzy przybyli na uroczystość ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Rodzice nie zapomnieli o słodkim poczęstunku, wspaniałe ciasta uświetniły naszą uroczystość. Nauczycieli przygotowały konkursy, które sprawdzały nie tylko znajomość tekstu i umiejętności wokalne, ale również wiadomości dotyczące pochodzenia kolęd. Były kalambury i rodzinne śpiewanie. Swój występ miały również przedszkolaki, które pod przewodnictwem księdza Tomasza zaprezentowały mini koncert kolęd. Wszyscy bawili się znakomicie. Śpiewali wszyscy: dzieci, rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni goście. Przydały się przygotowane specjalnie na te okoliczność śpiewniki z kolędami, które znacznie ułatwiły wspólne kolędowanie, odkryliśmy również mniej znane kolędy oraz wersy kolęd, które są mniej popularne. Było głośno i radośnie!.. „Chwała na wysokości”….. rozbrzmiewała sercach ludzi! Wszyscy zadowoleni uśmiechnięci.. za rok spotkamy się na kolejnym wspólnym kolędowaniu, które z pewnością na stałe zagości w kalendarzu naszych przedszkolnych uroczystości. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w uroczystości oraz pomoc w jej organizacji.

 
Uroczystość Pasowanie na przedszkolaka 2015
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
niedziela, 06 grudnia 2015 09:11

26 listopada w naszym przedszkolu miała miejsce doniosła uroczystość: Pasowanie na Przedszkolaka oraz Zabawa Andrzejkowa. Pan Dyrektor Robert Madej drewnianą kredką pasował wszystkich nowych kandydatów na prawdziwych przedszkolaków. A w tym roku było ich naprawdę dużo: cała grupa 3-latków, 5 dzieci z grupy 5 i 6 – latków, oraz 6 dzieci z grupy 4 – latków.  Zanim nastąpiła ceremonia Pasowania, kandydaci  wykazali się podczas części artystycznej przygotowanej przez wychowawczynie. Jako pierwsi wystąpili „Starszacy”. Wspaniale zaprezentowali się w tańcu, a następnie przedstawili inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Wspaniałe stroje przygotowane przez panią Gosię oraz cały wytęp wywołał owację braw na stojąco! W następnej kolejności wystąpiły maluszki, bardzo nieśmiało wchodząc na scenę zaśpiewały „Jestem sobie przedszkolaczek”, publiczność była bardzo wzruszona występem maluszków, ich pierwszymi wierszykami i rymowankami przygotowanymi przez panią Ewelinę i panią Anię. Na zakończenie wystąpiły 4-latki w programie artystycznym przygotowanym przez panią Martę. Wszyscy wypadli znakomicie. Pan Dyrektor długo gratulował dzieciaczkom sukcesu, niektórym „pierwszego” wspaniałego występu w życiu, ale z całą pewnością nie ostatniego, bo już niedługo kolejny występ. I wreszcie moment na który wszyscy czekali.. PASOWANIE! I upominki przygotowane na tę specjalną okazję – pluszaki dla każdego dziecka. Na takiej uroczystości nie mogło oczywiście zabraknąć słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez naszych cudownych Rodziców. Po „ciasteczku” pani Ewelina zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy Andrzejkowej. Były konkursy, zgadywanki i tańce. Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci bawili się znakomicie. Następne Pasowanie „już” za rok!!

 

 

 
Zdrowe jedzonko w maluszkach..
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
niedziela, 15 listopada 2015 12:05

Zajęcia kulinarne w maluchach

 

We wrześniu w grupie młodszej dzieci przygotowywały rożne pyszne przekąski. Ucząc się zdrowych nawyków żywieniowych przygotowywały, m.in.: zdrowe śniadanie, z wykorzystaniem serów, warzyw, chleba ziarnistego oraz zdrowej rybki. Uczyły się jak nakrywać do stołu, jak samodzielnie przygotować pyszną, zdrową i kolorową kanapeczkę. Dzieci przygotowywały również deser z owocami oraz piekły z Panią Eweliną chleb ziołowy, przy okazji poznały właściwości zdrowotne ziół, ich wygląd zapach i smak. Zajęcia kulinarne są bardzo ciekawe i dzieciom sprawiają wiele radości. Dzieci uczą się, jednocześnie wspaniale bawią. Poznają nowe smaki, właściwości zdrowotne, a także sposób przygotowania i porządkowania miejsce pracy.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
sobota, 19 września 2015 07:05

Nowy rok szkolny:

2015/2016
zaczynamy…

1 września 2015r. uroczystą mszą świętą rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Mszę świętą celebrował „nowy” ksiądz Tomasz Fajt, który będzie w naszym przedszkolu prowadził zajęcia z  religii. Już jutro 2 września
w naszym Przedszkolu będzie gwarno, głośno i z całą pewnością nie obejdzie się bez uśmiechów, wesołych zabaw i pierwszych łez..

Po mszy świętej, na Rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Publicznych w Bobrowej wszystkich uczniów, również przedszkolaków przywitał serdecznie Pan Dyrektor mgr inż. Robert Madej. Następnie uczniowie rozeszli się do swoich sal, a przedszkolaki ze swoimi rodzicami do Przedszkola na spotkanie informacyjne. W przedszkolu dzieci zapoznały się ze swoimi Paniami, do grona nauczycieli w tym roku szkolnym dołączyła Pani Anna Dziurgot, którą serdecznie witamy. Nauczyciele przedstawili najważniejsze informacje dotyczące pracy przedszkola. Zapoznali z ofertą zajęć dodatkowych są to w naszym przedszkolu: język angielski (obowiązkowy w grupie Roczne przygotowanie przedszkolne), gdzie w tym roku uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie, oraz jako zajęcia dodatkowe
w grupie 4 i 3- latków. Zajęcia z języka angielskiego prowadzi mgr Marek Mytkoś.  Kolejne zajęcia dodatkowe to zajęcia umuzykalniające prowadzone przy akompaniamencie pana mgr Waldemara Rudy.

Nasze Przedszkole w tym roku szkolnym liczy:

v Grupa najmłodsza - (19 dzieci 3-letnich, które pierwszy rok uczęszczają do przedszkola )

w wychowawca:  mgr Ewelina Bizoń,  nauczyciel: mgr Anna Dziurgot, pomoc: Aneta Sojka;

v Grupa 4 - latków – ( 20 dzieci) wychowawca: mgr Marta Sierosławska, nauczyciel: mgr Anna Dziurgot

v Grupa 5 i 6 –latków – ( 21 dzieci)  wychowawca: mgr Małgorzata Morawczyńska, nauczyciel: mgr Anna Dziurgot

 

Witamy wszystkie dzieci, szczególnie nowe, które pierwszy raz przekroczą próg przedszkola. Witamy również Rodziców, zachęcając do owocnej współpracy. Życzymy wszystkim udanego nowego roku szkolnego, dzieciom samych słonecznych, pogodnych i radosnych dni, rodzicom zadowolenia i radości z edukacji ich dzieci, nauczycielom owocnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 
Święto Rodziny w Przedszkolu w Bobrowej
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
niedziela, 21 czerwca 2015 13:05

II Piknik Rodzinny w naszym Przedszkolu

16 czerwca odbył się Piknik Rodzinny w naszym Przedszkolu, organizowany we współpracy z firmą Mistyk. W tym roku również było mnóstwo atrakcji, ciekawych konkursów. Były „dmuchańce”, basen z kulkami, wspaniałe smakołyki przygotowane przez Rodziców i nauczycieli. Były przekąski z grilla, sałatki, ciasta i ciasteczka, chlebek ziołowy i hot dogi przygotowane na zajęciach z dziećmi. Niespodzianką okazał się pokaz gaśniczy przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Woli Wielkiej, oraz warsztaty dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy. Dzieci mogły przymierzyć mundur strażacki, oglądać wóz strażacki oraz jego wyposażenie. Dziękujemy Straży za przyjazd, pokaz i warsztaty! Wielką atrakcją okazała się Loteria Fantowa, z której dochód przeznaczony zostanie na wyposażenie salki do zajęć dodatkowych wyremontowanej przez Rodziców. Losy rozchodziły się jak świeże bułeczki. Atrakcyjne nagrody kusiły nie tylko dzieci, ale i Rodziców. I tu miejsce na podziękowanie dla sponsorów i innych osób, które pomagały przy organizacji imprezy. Nagrody ufundowali:

- „Tabor”;

-  „Śnieżka”

- Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ”;

- "Plaza";

- Salon kosmetyczny "Natalia" z Przecławia;

- Pizzeria Pappas;

- Pizzeria Antonio;

-„ Doner Kebab”;

- „Darco”;

- PBS Bank;

- Mistyk;

- Moto Drift Łukasz Wanik;

- Moto-Mar Marcin Bizoń;

- Piekarnia Kazimierz Szymaszek z Woli Żyrakowskiej;

- Elżbieta Czaja;

- Jolanta Jaszcz;

- Marzena Marzec;

-Aneta Sojka;

-Małgorzata Morawczyńska;

- Renata Lipa.

Dziękujemy Rodzicom, którzy pomagali przy organizacji imprezy:

- Anna Szymaszek;

- Małgorzata Janora;

- Paulina Górz;

- Magdalena Kurczyk;

-Edyta Grzyb.

Dziękujemy wszystkim mamusiom za przygotowanie pysznego poczęstunku.

Podziękowania kierujemy również do Pani Bibliotekarki Małgorzaty Sehn, która nie tylko gościła na naszym pikniku, ale malowała buźki naszym Przedszkolaczkom.

Szczególne podziękowania dla firmy Mistyk za wspaniałe prowadzenie imprezy, ufundowanie nagród i super zabawę – jak zawsze!

Piknik bardzo udany, dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu osób. Najważniejsze jest to, że dzieci wspaniale się bawiły i uśmiech gościł na ich twarzach całe popołudnie. Na zakończenie wręczyły upominki swoich Rodzicom – swoje zdjęcia, które będą pamiątką tego wspaniałego dniaJ

 
Sukcesy naszych przedszkolaków!
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
niedziela, 21 czerwca 2015 11:53

KONKURSY, KONKURSY, KONKURSY…..

I miejsce Jasia!

5 maja w Przedszkolu Publicznym w Straszęcinie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Przedszkolak w świecie poezji”. Reprezentant naszego Przedszkola Jaś Stefański zajął I miejsce w kategorii dzieci 6-letnich. Jego koleżanka z grupy Ania Janora otrzymała wyróżnienie w tym konkursie. Dzieci pod kierunkiem Pani Ewelinki recytowały wiersze Ania Juliana Tuwima pt.: „Słowik”, a Jaś recytował wiersz pt.: „Żabie kaprysy”, którego autorką jest Anna Kaca.

Gratulujemy naszym wspaniałym starszakom J

Kolejny wielki sukces…

22 maja odniosła Zuzanna Białas z grupy 5 latków, która została laureatką w konkursie plastycznym „Żonkilowa Kartka dla Chorych” organizowanym w ramach VIII „Dębickich Pól Nadziei”. Zuzia zajęła II miejsce, przygotowała pracę pod kierunkiem wychowawcy Pani Marty. Bardzo się cieszymy i gratulujemy.

I kolejny..

 

To WYRÓŻNIENIE Natalki Lik w Powiatowym Konkursie Plastycznym organizowanym przez SP nr 2 w Dębicy pod hasłem „Pantofelek Królowej Jadwigi’ . Natalka również brała udział w Turnieju Rodzinnym pod tym samym hasłem razem ze swoja mamą Anną Lik. Wspaniale reprezentowały naszą placówkę, dzielnie walcząc. Nasze Przedszkole zajęło jako placówka VII miejsce. Gratulujemy Natalce i jej mamie. Dziękujemy pani Ewelinie za przygotowanie drużyny do rywalizacji oraz prac 6-latków na konkurs plastyczny. Nasze starszaki przygotowały 10 prac na ten konkurs. Jury doceniło pracę Natalki, nam podobały się wszystkie prace zgłoszone na konkurs. Ale jak w każdym konkursie nie wszyscy mogą być na 1 miejscu!

 
Zajęcia kulinarne w Przedszkolu
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
środa, 25 marca 2015 17:35

Sałatka owocowa, gofry, muffinki, galaretka owocowa, kanapki, tosty, hot dogi..

W naszym Przedszkolu bardzo często prowadzimy różnego rodzaju zajęcia kulinarne. Dzieci bardzo lubią nie tylko jeść, ale przygotowywać jedzonko, zwłaszcza jeżeli to jest coś słodkiego. Dzieci przygotowywały m.in.: sałatkę owocową, gofry, muffinki, galaretkę z owocami i bita śmietaną, tosty z dżemem i owocami, pyszne kanapki czy hot dogi. Zwracaliśmy uwagę nie tylko na walory zdrowotne i smakowe produktów, ale również na higienę podczas pracy i bezpieczeństwo w czasie używania różnych urządzeń elektrycznych. Dzieci wiedzą, że nie mogą z nich korzystać bez pomocy dorosłych. W najbliższym czasie w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi planujemy Babkę Drożdżową...

 
VIII Dębickie Pola Nadziei 2015
Wpisany przez Ewelina Bizoń   
wtorek, 24 marca 2015 19:43

O Polach Nadziei

„Pola Nadziei” to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu cebulek żonkili. Kiedy zakwitną wiosną są rozdawane w ulicznych kwestach. Zadaniem kampanii „Pola Nadziei” jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu.

Program „Pola Nadziei” zapoczątkowany został przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Fundacja powstała w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Dziś jest wiodącym wśród specjalistycznych ośrodków opieki paliatywnej w Wielkiej Brytanii.

Z okazji 50. rocznicy powołania do życia organizacji Marie Curie Cancer Care postanowiono rozszerzyć zasięg jej działania. Do współpracy zaproszono Kraków, ówczesne miasto partnerskie Edynburga, z działającym w nim Towarzystwem Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Przedstawiciele instytucji małopolskiej otrzymali wsparcie merytoryczne i organizacyjne od partnerów z Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, na dobry początek, przekazano do Krakowa 350 tys. cebulek żonkili. W 1998 roku po raz pierwszy w Polsce w krakowskich parkach zakwitły „Pola Nadziei”.

W roku 2003 „Pola Nadziei” stały się programem ogólnopolskim. Od tego momentu Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie zostało organizatorem i koordynatorem inicjatywy we wszystkich polskich miastach. Na początku do akcji przyłączyło się siedem hospicjów. Z roku na rok ich liczba sukcesywnie rosła. W roku 2012 w kampanię zaangażowane były już 47 organizacji. Wszystkie Hospicja, które gromadzą pieniądze, włączając się w „Pola Nadziei”, na własną rękę organizują plan pozyskiwania funduszy na terenie swojej działalności.

Dębickie Hospicjum Domowe im. JP II skupia wokół siebie ludzi dobrej woli, wywodzących się ze środowisk odznaczających się formacją duchową opartą o wartości chrześcijańskie. Są to wolontariusze, którzy są gotowi pełnić posługę wśród ludzi cierpiących - pragnący uczynić godnym ostatni okres życia osób znajdujących sie w terminalnym stadium choroby nowotworowej, oraz służyć wsparciem ich rodzinom, także w okresie żałoby.

W naszym Przedszkolu również prowadzona jest zbiórka pieniążków. Serdecznie prosimy o włączenie się do akcji. Ile kto może, na miarę swoich możliwości. Pomagajmy. Każdy grosik jest ważny...a cel szlachetny. Razem możemy więcej..

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 6